22-26 ต.ค. 61 Workshop ll โครงการอบรม อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ (ICOM) รุ่น 2 รพ.ระยอง-มอ.ผ่านไปด้วยดี ขอขอบพระคุณ อ. ทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายในการทำงานอาชีวเวชศาสตร์