6 พ.ย. 2561 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนตำบล ตะพงและ ศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย อาศัยชุมชนเป็นฐานของตำบลตะพง ประจำปี 2561 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  วัตถุประสงค์  เพื่อการทบทวนและฝึกซ้อมแผนภาคปฏิบัติ ในพื้นที่ บ้านตะกาด หมู่ 16 ต.ตะพง. อ.เมือง จ.ระยอง รวมถึงการอพยพชุมชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย อันเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำไปสู่การเป็น “ ชุมชนเข้มแข็ง เตรียมพร้อม ป้องกันภัย” ที่ยั่งยืนต่อไป