1. วิสัยทัศน์

     2. ประวัติองค์กร

     3. หน่วยงาน

          - ศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก

          - งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

          - งานเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

          - งานคลินิกอาชีวเวชกรรม 

          - งานสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพวัยทำงาน

          - งานตรวจสุขภาพ

          - งานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค

     4. โครงสร้างบุคลากร

          - ผังโครงสร้างบุคลากร

          - บุคลากร

                -- แพทย์

                -- พยาบาล 

                -- นักวิชาการ

                -- ธุรการ

                -- แม่บ้าน

                -- แพทย์ประจำบ้าน/นิสิตฝึกงาน

          - แผนการดำเนินงาน

Powered by OrdaSoft!