ชื่อ-สกุล  จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์

  ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

  หน้าที่รับผิดชอบ  หัวหน้าพยาบาลกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

  ประวัติการศึกษา 

     - พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

     - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

     - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลอาชีวอนามัย) มหาวิทยาลัยบูรพา

     - การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป สภาการพยาบาล

     - แสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ (APN) สาขาการพยาบาลชุมชน สภาการพยาบาล

     - การพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60 ชั่วโมง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

     - การพยาบาลเฉพาะทางอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ผลงานวิชาการ คลิกที่นี่

  ชื่อ-สกุล    ศิรินทร์ทิพย์ ชาญด้วยวิทย์

  ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  หน้าที่รับผิดชอบ หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพวัยทำงาน

  ประวัติการศึกษา  

     - ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับต้น วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าฯ จันทบุรี

     - พยาบาลศาสตรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี

     - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     - การพยาบาลเฉพาะทางอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     - การพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60 ชั่วโมง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

n19

  ชื่อ-สกุล   กัญญาภัค รัตนพงศ์

  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  หน้าที่รับผิดชอบ หัวหน้างานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค

  ประวัติการศึกษา

     - พยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

     - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

     - พยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมหลักสูตร 4 เดือน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ผลงานวิชาการ คลิกที่นี่

  ชื่อ-สกุล  เกสร วงศ์สุริยศักดิ์

  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  หน้าที่รับผิดชอบ หัวหน้างานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

  ประวัติการศึกษา

     - ประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

     - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

     - การพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60 ชั่วโมง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

     - การพยาบาลเฉพาะทางสาขาอาชีวอนามัย ภาควิชาพยาบาลและสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์             

       มหาวิทยาลัยมหิดล

  ผลงานวิชาการ คลิกที่นี่

n18

  ชื่อ-สกุล  อมรรัตน์ สุขปั้น

  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  หน้าที่รับผิดชอบ หัวหน้างานศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก

  ประวัติการศึกษา

     - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(กาจัดการสิ่งแวดล้อม) สาขาวิชาเอกการบริหารและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

       คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

     - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

     - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                     

     - การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย 4 เดือน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     - อบรมหลักสูตรการพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60 ชั่วโมง

  ผลงานวิชาการ คลิกที่นี่

  ชื่อ-สกุล  วันทนี หวานระรื่น

  ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  หน้าที่รับผิดชอบ  หัวหน้างานตรวจสุขภาพ

  ประวัติการศึกษา

     - พยาบาลศาสตรและผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพระปกเกล้าจันทบุรี

     - หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยมหิดล

     - การพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60 ชั่วโมง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ชื่อ-สกุล   รัตนา ทองศรี

  ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  หน้าที่รับผิดชอบ หัวหน้างานคลินิกอาชีวเวชกรรม

  ประวัติการศึกษา

     - พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

     - การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย 4 เดือน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     - อบรมหลักสูตรการพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60

  ชื่อ-สกุล  ชลฤดี สดศรี

  ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  หน้าที่รับผิดชอบ  งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

  ประวัติการศึกษา 

     - พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

     - พยาบาลเฉพาะทางด้านระบบทางเดินหายใจ ศิริราชพยาบาล

     - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช   

     - การพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60 ชั่วโมง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

     - การพยาบาลเฉพาะทางสาขาอาชีวอนามัย ภาควิชาพยาบาลและสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์                   

       มหาวิทยาลัยมหิดล

   

  ผลงานวิชาการ

 

  ชื่อ-สกุล   เกษสุดา คำแก้ว

  ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  หน้าที่รับผิดชอบ  งานสร้างเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพคนวัยทำงาน

  ประวัติการศึกษา   

     - การพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับต้น วิทยาลัยพระปกเกล้าฯ จันทบุรี

     - การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย 4 เดือน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

     - การพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60 ชั่วโมง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผลงานวิชาการ คลิกที่นี่

 

 

  ชื่อ-สกุ   วนิดา อิณชิต

  ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  หน้าที่รับผิดชอบ งานคลินิคอาชีวเวชกรรม

  ประวัติการศึกษา

      - พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

      - การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย 4 เดือน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

      - การพยาบาลอาชีวอนามัยหลักสูตรระยะสั้น 60 ชั่วโมง

  ชื่อ-สกุล  นัยนา พันโกฏิ

  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  หน้าที่รับผิดชอบ งานตรวจสุขภาพ

  ประวัติการศึกษา

     - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาทสระบุรี

     - พยาบาลวิสัญญี หลักสูตร 1 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     - การพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตรระยะสั้น 60 ชั่วโมง

     - พยาบาลเฉพาะทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร4 เดือน มหาวิทยาลัยมหิดล

  ชื่อ-สกุล  อชิดา บุญเจริญ

  ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  หน้าที่รับผิดชอบ  งานศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก

  ประวัติการศึกษา 

     - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

     - การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย 4 เดือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     - อบรมหลักสูตรการพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60 ชั่วโมง

  ชื่อ-สกุล   ธนิษกานต์ ศรีแก้ว

  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  หน้าที่รับผิดชอบ  งานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค

  ประวัติการศึกษา

     - พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช

     - การพยาบาลอาชีวอนามัยหลักสูตร 4 เดือน มหาวิทยาลัยมหิดล

     - การพยาบาลอาชีวอนามัยหลักสูตรระยะสั้น 60 ชั่วโมง


  ชื่อ-สกุล   อรวรรณ  ปกแก้ว

  ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ  งานตรวจสุขภาพ

  ประวัติการศึกษา

     - พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพระปกเกล้าจันทบุร

     - หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยมหิดล

     - การพยาบาลอาชีวอนามัยหลักสูตรระยะสั้น 60 ชั่วโมง

  ชื่อ-สกุล   ชลดา  แก้วประดับ

  ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ  งานสร้างเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพคนวัยทำงาน

  ประวัติการศึกษา

     - พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

     - หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยมหิดล

     - การพยาบาลอาชีวอนามัยหลักสูตรระยะสั้น 60 ชั่วโมง

 

 

 

 

  ชื่อ-สกุล   เพียงเพลิน  เปียวนิช

  ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ  งานต่างด้าว

  ประวัติการศึกษา

     - พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

     - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

     - การพยาบาลอาชีวอนามัยหลักสูตร 4 เดือน มหาวิทยาลัยมหิดล

     - การพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60 ชั่วโมง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

dn.jpg

 

ชื่อ-สกุล   ดนยา เนียมเตียง

ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ  งานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค

ประวัติการศึกษา

- การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฎิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)หลักสูตร 4เดือน วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- การพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

- หลักสูตรพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 30 ชั่วโมง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

S__74858534.jpg

 ชื่อ-สกุล  สุชญา บัวผุด

  ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ  งานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค

  ประวัติการศึกษา

-พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
-การพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60 ชั่วโมง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
-การพยาบาลอาชีวอนามัยหลักสูตร 4 เดือน มหาวิทยาลับมหิดล

 

 

 

 

Powered by OrdaSoft!