26 ต.ค.66 รพ.ระยอง โดย คกก.ต้อนรับ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จำนวน 185 คน รับฟังการดำเนินของรพ.ระยอง และการดำเนินงานด้านอาชีวเวชศาสตร์ จากนพ.คงฤทธิ์ และการดำเนินงานเวชกรรมสังคม จากพญ.ลาลิน หลังจากนั้นศึกษาดูงานในแผนก ER Burn unit รังสิวินิจฉัย ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา โดยมีทีมงานอาชีวอนามัย พว.จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์ พว.อมรรัตน์ สุขปั้น พว.อชิดา บุญเจริญ และ พว.ดนยา เนียมเตียง นำทีมลงพื้นที่ศึกษาดูงาน
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้