บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมการทบทวน และการฝึกซ้อมแผนภาคปฏิบัติโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ตำบลบ้านแลง วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.บ้านแลง ร่วมกับศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง นำทีมโดย นพ.คงฤทธิ์ ภิญโญวิวัฒน์ และพยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมชุมชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และร่วมซ้อมแผนรับเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.4 ต.บ้านแลง โดยมีเจ้าหน้าที่ อบต.และ อสม. เข้าร่วมฝึกซ้อม

 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้