28 ส.ค.61 ปิดโครงการอบรม หลักสูตรระยะสั้นการพยาบาลอาชีวอนามัย 60 ชั่วโมง เป็นความร่วมมือระหว่าง รพ. ระยอง คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และเขตสุขภาพที่ 6 จัดขึ้น ระหว่าง 15 -28 ส.ค.61 ณ รร.สตาร์คอนเวนชั่น จ. ระยอง ขอขอบคุณคณาจารย์จาก ม. มหิดลผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 6 และรพ. ระยองที่สนับสนุนโครงการ

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้